REGULAMIN BABEL HOSTEL

1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Babel Hostel, również osoby odwiedzające.
2. Opłata za pobyt pobierana jest od Gościa w dniu przyjazdu do hostelu (z góry) lub jest już uregulowana przedpłatą.
3. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w hostelu w trakcie trwania doby, nie jest zwracana opłata za pobyt w danym dniu.
4. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dowodu osobistego lub paszportu oraz podpisanie Karty meldunkowej.
5. Doba hostelowa trwa od godz. 14:00 do godz. 10:00.
6. Zachowanie ciszy nocnej obowiązuje w godz. 22:00. – 6:00. Goście zobowiązani są do zachowania ciszy i spokoju pod rygorem wykwaterowania bez zwrotu pieniędzy za pobyt. W czasie ciszy nocnej Goście mogą wychodzić i wchodzić do hostelu zachowując porządek także na klatce schodowej.
7. Życzenie przedłużenia pobytu Gość powinien zgłosić Recepcji do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hostel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę dostępności wolnych miejsc noclegowych.
8. Zatrzymanie pokoju lub miejsca w pokoju wieloosobowym po godz. 11:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu i jest wymagana opłata jak za następną dobę.
9. Hostel ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu, profesjonalną i uprzejmą obsługę. Części wspólne Hostelu są całodobowo pod nadzorem przez system monitoringu.
10. Na życzenie Gościa hostel świadczy nieodpłatnie następujące usługi: udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą, przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w hostelu (nie przekraczających równowartości 5000Euro), przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w hostelu.
11. Korzystanie z szafek jest bezpłatne. Pobierana jest kaucja za klucz w wysokości 10 zł. Opłata za zgubienie klucza wynosi 10 zł.
12. Klucze do pokoi prywatnych wydawane są za pobraniem kaucji w wysokości 50 zł. W przypadku zagubienia lub braku zwrotu kluczy na Recepcje kaucja nie jest zwracana.
13. Gość powinien zawiadomić Recepcję hostelu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Gość hostelu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hostelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających Go osób.
14. Odpowiedzialność hostelu z tytułu utraty lub uszkodzenia wniesionego mienia jest ograniczona jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu hostelowego lub umieszczone w szafkach.
15. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć okna, zgasić światło. W pokojach prywatnych zamknąć pokój na klucz.
16. Gość hostelu nie może przekazywać miejsca noclegowego osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił należną za pobyt opłatę.
17. Palenie tytoniu w pokojach hostelowych jest zabronione. Łamanie tego zakazu skutkuje natychmiastowym usunięciem z hostelu oraz pokryciem przez Gościa kosztów dearomatyzacji. Można palić tylko w miejscach wyznaczonych.
18. W pokoju zabronione jest przechowywanie ładunków niebezpiecznych oraz broni i amunicji, materiałów łatwopalnych.
19. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hostelowego. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerów.
20. Hostel może odmówić przyjęcia Gościa, który w momencie zakwaterowania znajduje się pod wpływem alkoholu i/lub narkotyków, jest agresywny lub jego higiena osobista w ocenie recepcjonisty może wpływać negatywnie na komfort innych osób. 

21. Gość hostelu zostanie wykwaterowany niezwłocznie, jeżeli złamie zasady regulaminu, zakłóci ciszę nocną, jego zachowanie zagrozi bezpieczeństwu gości lub pracowników oraz znajduje się pod wpływem alkoholu i/lub narkotyków, jest agresywny lub jego higiena osobista w ocenie recepcjonisty może wpływać negatywnie na komfort innych osób. Hostel nie toleruje zachowań wulgarnych, ksenofobicznych, homofobicznych, szowinistycznych, rasistowskich, antysemickich.
22. Hostel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, wyrządził szkodę w mieniu hostelowym lub Gości albo szkodę innym osobom albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie hostelu.

23. Osoby niepełnoletnie nie mogą przebywać na terenie obiektu bez opieki osoby dorosłej.
24. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie wpisanych w karcie meldunkowej danych osobowych w celu zapewnienia świadczenia usługi hostelowej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922).
Jednocześnie oświadcza, iż dane podał dobrowolnie i zgodnie z art. 13 RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) został poinformowany o: danych kontaktowych Administratora Danych; celu i podstawie prawnej przetwarzania danych; prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie; kryteriach ustalania okresu przez który dane osobowe będą przechowywane; prawie dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych; prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz braku zautomatyzowanego podejmowania decyzji,w tym profilowania.
25. Rezerwując nocleg w Babel Hostel, Gość akceptuje powyższy regulamin oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego zasad.
26. Wszelkie problemy, zastrzeżenia i uwagi, prosimy zgłaszać na adres: rezerwacja@babehostel lub osobiście w hostelu.

Dołożymy wszelkich starań, aby pobyt w naszym hostelu był dla Państwa miły, spokojny i komfortowy.

Obowiązuje od dn. 1.08.2019

Spread the love